SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Comtec International A/S (Comtec) Oktober 2015

1 Gyldighed
1.1 Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder mellem Comtec og enhver kunde i forhold til alle køb, aftaler,
tilbud, ordrer og leverancer inklusive via Comtec s E-handelssystem (nethandel, mobil eller tablethandel), medmindre
andet er skriftligt aftalt og bekræftet af Comtec.

1.2 Salgs- og leveringsbetingelserne finder anvendelse uden ændringer, tilføjelser eller tillæg og går forud for kundens
egne eventuelle forretnings betingelser og kundens eventuelle forpligtelser over for og aftaler med tredjemand, der alle
er Comtec uvedkommende og uden retsvirkning i forhold til Comtec.

1.3 Comtec er til enhver tid berettiget til at ændre nærværende salgs- og leveringsbetingelser. Sådanne ændringer vil
med angivelse af varsel/ikrafttrædelses dato være tilgængelig på Comtecs hjemmeside: www.Comtecint.dk.

2 Tilbud
2.1 Tilbud (ordrebekræftelser) afgivet af Comtec er maksimalt gældende i 30 dage fra tidspunktet for tilbuddets
afgivelse. Tilbud er bindende i gyldighedsperioden bortset fra som angivet under pkt. 2.2. og 3.3 nedenfor. Efter
gyldighedsperiodens udløb bortfalder tilbuddet i sin helhed.

2.2 Comtec kan altid ændre eller tilbagekalde afgivne tilbud forud for kundens accept.

3 Pris og levering
3.1 Alle priser er angivet eksklusive moms, medmindre andet er anført af Comtec. I tillæg til priserne pålægges renter
jf. pkt. 6 samt omkostninger og gebyrer for transport med videre i henhold til omkostnings- og gebyr reglerne nedenfor
jf. pkt. 12.

3.2 Oplysninger i produktinformation eller prislister er alene vejledende. Comtec er alene bundet af priser og
produktspecifikation, der udtrykkeligt fremgår af eller er henvist til i ordrebekræftelsen.

3.3 Comtec forbeholder sig til enhver tid og uanset pkt. 2.1, 2.2 og 3.2 retten til at hæve prisen, såfremt der inden
levering pålægges Comtec nye eller forøgede omkostninger blandt andet som følge af ændringer i toldsatser, skatter,
afgifter, valutakurser, råvarepriser, transportomkostninger eller dokumenterede prisstigninger fra leverandører. Prisen
hæves tillige med forøgede omkostninger til opbevaring og håndtering som følge af kundens forhold jf. pkt. 3.8

3.4 Ved kundens manglende eller forsinkede betaling, er Comtec, uanset om købet fastholdes eller hæves, berettiget til
at standse alle leverancer til kunden, indtil ethvert skyldigt beløb er betalt.

3.5 Leveringsstedet er kundens adresse, medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen.

3.6 Betaling med frigørende virkning kan kun ske til Comtec.

3.7 Comtec kan efter eget valg foretage delleverancer og delfaktureringer.

3.8 Undlader kunden, efter leveringstidspunktet er indtruffet, at afhente varer eller give ordre til forsendelse, er Comtec
berettiget til at oplagre og forsikre ydelsen for kundens regning. Undlader kunden trods skriftlig opfordring at afhente
varer, er Comtec – også i tilfælde, hvor varer er fremstillet specielt efter kundens anvisning eller specifikation –
berettiget til at sælge dette bedst muligt for kundens regning.

Leveringstid 4.1
Levering anses for rettidig, uanset levering udskydes med op til 3 uger ud over det aftalte leveringstidspunkt. For
levering af ikke-lagerførte varer, der er specielt bestilt eller specialfremstillet (herefter samlet benævnt
”SKAFFEVARER”),anses levering for rettidig, uanset levering udskydes med mere end 3 uger, såfremt den udskudte
levering skyldes eller er begrundet i Comtec’s leverandørers forhold. En sådan udskudt levering giver dermed ikke
kunden ret til at udøve misligholdelsesbeføjelser.

4.2 Ved forsinkelse med levering, bortset fra SKAFFEVARER med mere end 3 uger efter det aftalte leveringstidspunkt,
har kunden valget mellem at forlange det bestilte leveret eller at hæve aftalen, idet sådan forsinkelse anses for
væsentlig, jf. dog punkt 4.3. Ophævelse skal i så fald ske straks og foretages skriftligt. Ved forsinkelse med levering af
SKAFFEVARER har kunden ikke ret til at hæve, så længe Comtec kan godtgøre, at levering faktisk vil finde sted.

4.3 Såfremt forsinkelse med levering skyldes nogen omstændighed, som i henhold til punkt 8.1 udgør en
ansvarsfrihedsgrund eller skyldes kundens handling eller undladelse, forlænges leveringstiden, i det omfang det
pågældende omtalte forhold begrunder det eller i øvrigt, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt.
Leveringstiden forlænges, selvom årsagen til forsinkelsen indtræffer efter udløbet af den oprindeligt aftalte
leveringsfrist.

4.4 I tilfælde af ophævelse i medfør af punkt 4.2 er kunden maksimalt berettiget til at kræve allerede erlagt købesum
retur fra Comtec. Comtec’s erstatningsansvar er således begrænset og maksimeret til et beløb svarende til den betalte
købesum og omfatter hverken kompensation for kundens direkte tab eller indirekte tab, såsom tab af omsætning,
meromkostninger til arbejdsløn, dagbøder til tredjemand med videre. Bestemmelserne i den generelle
ansvarsbegrænsning nedenfor i punk 12 finder tilsvarende anvendelse.

4.5 Såfremt kunden undlader at hæve aftalen, har kunden ikke ret til nogen erstatning i anledning af den forsinkede
leverance.

4.6 Kunden kan bortset fra ovennævnte ikke gøre andre misligholdelses beføjelser eller erstatningskrav gældende mod
Comtec som følge af forsinkelse.

5 Produktspecifikation og ejendomsret

5.1 Varer leveres i henhold til specifikation i Comtec’s tilbud eller ordrebekræftelse. Det er kundens forpligtelse at
sikre, at specifikationen er i overensstemmelse med og opfylder kundens krav og ønsker til ordren.

5.2 Comtec forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen samt eventuelle yderligere
omkostninger og renter er betalt af kunden.

5.3 Indtil ejendomsretten er overgået til kunden, skal produkterne forsikres af kunden og opbevares særskilt. Kunden
forpligter sig til ikke uden Comtec’s samtykke, at flytte, pantsætte, udleje, udlåne eller på anden måde disponere over
det solgte, indtil ejendomsretten er overgået til kunden. Kunden må heller ikke foretage ændringer på det leverede.

6 Betalingsbetingelser og modregning

6.1 Betaling skal senest være Comtec i hænde på den på fakturaen angivne forfaldsdato. Comtec’s kontooplysninger
fremgår af den fremsendte faktura.

6.2 Såfremt betaling sker efter forfaldsdatoen, beregner Comtec morarenter af det skyldige beløb med 2 % pr.
påbegyndt måned. Tilskrevne renter og omkostninger tilskrives kundens konto og betales forud for anden gæld.

6.3 Kunden er ikke berettiget til at bringe Comtec’s krav på betaling af købesum til ophør ved modregning eller til at
udøve tilbageholdsret, uanset om kundens krav hidrører fra forskellige ordrer eller fra andre retsforhold mellem
parterne.

6.4 Comtec har ved kundens forsinkede betaling ret til at suspendere opfyldelsen af sine forpligtelser over for kunden
vedrørende de relevante varer samt eventuelt andre retsforhold parterne imellem.

6.5 Comtec har ved kundens forsinkede betaling ret til at kræve ikke forfaldne krav indfriet straks i overensstemmelse
med reglerne om anticiperet misligholdelse.

6.6 Comtec har ved kundens forsinkede betaling ret til at berigtige betaling ved at foretage modregning i eventuel
kundebonus relateret til efterfølgende ordrer.

6.7 Comtec er ved kundens forsinkede betaling berettiget til at hæve aftalen vedrørende de relevante varer samt kræve
erstatning for det af Comtec lidte tab.

7 Mangler og afhjælpningsret
7.1 Kunden er straks ved levering forpligtet til at foretage undersøgelse af varen. Reklamation skal ske skriftligt inden
de i pkt. 7.2 og 7.3 nævnte frister. Manglende rettidig reklamation medfører, at kunden er afskåret fra senere at gøre
indsigelser gældende.

7.2 Kundens reklamation over mangler af enhver art, herunder forringelse, manko eller beskadigelse af det leverede,
skal ske straks ved godsets modtagelse.

7.3 Kundens reklamation over ikke-synbare mangler, der skyldes fejl i konstruktionen, materiale eller fremstilling skal
ske senest 12 måneder regnet fra leveringsdagen.

7.4 For mangler, hvor kunden har reklameret rettidigt i henhold til pkt. 7.1- 7.3, forpligter Comtec sig til at afhjælpe
sådanne mangler. Comtec er i tilfælde af foreliggende mangler berettiget til frit at vælge mellem reparation, om levering
eller kreditering af den oprindelige købesum for de leverede varer til opfyldelse af Comtec’s afhjælpningsforpligtelse.
Comtec’s ansvar for mangler er således begrænset og maksimeret til den betalte købesum og omfatter ikke
kompensation for hverken kundens direkte tab eller indirekte tab af nogen art såsom tab af omsætning,
meromkostninger til arbejdsløn, dagbøder til tredjemand med videre ud over den erlagte købesum. For
SKAFFEVARER er Comtec’s ansvar yderligere begrænset af Comtec’s leverandørers begrænsninger af ansvar over for
Comtec. Der henvises tillige til den generelle ansvarsbegrænsning i punkt 12, der finder tilsvarende anvendelse
vedrørende mangelsansvar under dette punkt 7.

7.5 Ved levering til ubemandede leveringsadresser og i tilfælde af reklamation efter modtagelsen er det formodningen,
at eventuel synbar forringelse, manko eller beskadigelse er sket efter levering har fundet sted, hvorved Comtec er uden
ansvar. Kunden har i sådanne tilfælde bevisbyrden for, at eventuel forringelse, manko eller beskadigelse er sket inden
levering.

7.6 Comtec afgør om afhjælpning skal ske på det sted, hvor mangelfulde varer er installeret, eller hos Comtec. Såfremt
afhjælpning sker hos Comtec, skal mangelfulde dele på forlangende indsendes til Comtec for kundens regning. Returnering
efter afhjælpning sker i så fald for Comtec’s regning.

7.7 Hvis Comtec ikke foretager afhjælpning inden rimelig tid efter, at kunden har reklameret, har kunden ret til ved
skriftlig meddelelse til Comtec at hæve aftalen for så vidt angår den mangelfulde del af den pågældende vare.

7.8 I tilfælde af ophævelse i medfør af punkt 7.7 er kunden maksimalt berettiget til at kræve allerede erlagt købesum
retur fra Comtec. Comtec’s ansvar for mangler er således begrænset og maksimeret til den betalte købesum og omfatter
ikke kompensation for hverken kundens direkte tab eller indirekte tab af nogen art såsom tab af omsætning,
meromkostninger til arbejdsløn, dagbøder til tredjemand med videre ud over den erlagte købesum. Der henvises tillige
til den generelle ansvarsbegrænsning i punkt 12, der finder tilsvarende anvendelse vedrørende mangelsansvar under
dette punkt 7.

7.9 Kunden kan ikke ud over ovennævnte gøre andre beføjelser gældende mod Comtec som følge af mangler.

8 Force majeure
8.1 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen
urimeligt byrdefuld: arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand,
krig, mobilisering, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler,
almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra
underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

8.2 Vedrørende anvendelse af Comtec’s hjemmeside www.Comtecint.dk finder pkt. 10 generelt anvendelse. Som ikke
udtømmende eksempler på force majeure-begivenheder i relation til køb via Comtecint.dk kan nævnes:
Nedbrud i og/eller svigtende adgang til IT-systemer eller ødelæggelse/beskadigelser af data i disse
systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er Comtec, der står for driften
af systemerne.
Svigt i strømforsyning eller telekommunikation hos Comtec.
Lovindgreb.
Terror eller hærværk (herunder computervirus og/eller hacking).
Returret

9.1 Comtec påtager sig i henhold til nærværende salgs- og leveringsbetingelser at tage varer retur på følgende
betingelser:
Varen skal være komplet og i salgbar stand.
Varen skal være i ubeskadiget og i ikke anbrudt original emballage.
Varen skal være specificeret og sorteret.
Varen skal være dokumenteret købt hos Comtec via følgeseddel og/ eller faktura.
Varen må ikke være udgået af Comtec’s sortiment.
SKAFFEVARER kan alene returneres under forudsætning af, at Comtec’s leverandør accepterer, at
varerne returneres til denne.
Såfremt varerne ikke opfylder forudsætningerne for returnering ovenfor, returneres eller bortskaffes
varerne for kundens regning.

9.2 Herudover gælder der følgende betingelser for kundens returret: Varer kan maksimalt returneres i op til 90 dage
efter levering. Der betales gebyrer i henhold til pkt. 12 for returnering af varer.
Hvor SKAFFEVARER kan returneres, jf. pkt. 9.1., udstedes først kreditnota, når Comtec’s leverandør har
krediteret Comtec for købet.

9.3 Returretten finder alene anvendelse for salg af varer og gælder således ikke for udlejning af materiel med
videre.

9.4 Returvarer kan indleveres i Comtec’s butik i Vesterhavsgade 153, 6700 Esbjerg. Såfremt kunden ønsker, at
Comtec skal afhente en returvare, skal dette forhåndsaftales med Comtec.

9.5 Standardemballage, såsom paller, rammer og trækasser, der er faktureret kunden, vil blive godskrevet kunden
ved returnering, forudsat at sådan emballage er i ubeskadiget stand. Kreditering sker med fradrag af
returgebyrer jf. Punkt 13. Engangsemballage krediteres ikke.

9.6 Såfremt en vare accepteres som returvare, jf. pkt. 9.1 til 9.4, krediteres kunden et beløb på kundens konto hos
Comtec. Det beløb, som Kunden krediteres (herefter benævnt ”RETURPRIS”), svarer til den laveste fakturerede
pris for den pågældende vare inden for de seneste 90 dage forud for returneringen. RETURPRIS, der krediteres
kunden, kan kun modregnes i allerede foretagne eller fremtidige køb. Returtagne varer kan således aldrig
medføre udbetaling af varens købspris eller andet beløb.

10 Immaterielle rettigheder og websider
10.1 Ved køb foretaget via Comtecint.dk er websidernes indhold, herunder f.eks. tekst, grafik, billeder, logoer, ikoner,
software og andet materiale (herefter benævnt ”MATERIALET”), der direkte eller indirekte er en del af websiderne,
beskyttet i henhold til både dansk og international ophavsret, varemærkeret eller i henhold til anden lovgivning.
MATERIALET tilhører Comtec. Sammenstillingen, herunder bl.a. indsamlingen, præsentationen, opstillingen og
tilrettelæggelsen i øvrigt af MATERIALET er undergivet og beskyttet ved dansk og international ophavsret og tilhører
Comtec. Uautoriseret brug af MATERIALET kan være i strid med Comtec’s rettigheder, herunder blandt andet
Comte’s ophavs- og varemærkerettigheder. Kunden er ikke berettiget til at ændre på MATERIALET eller at sælge,
udleje, udlåne, gengive, fremvise, offentligt fremføre, på anden måde helt eller delvist sprede MATERIALET i offentlig
eller kommerciel sigte, eller i øvrigt benytte MATERIALET på en måde, der kun tilkommer MATERIALETs
rettighedshaver(e). Uden skriftlig accept fra Comtec må ingen dele af MATERIALET uanset sammenhæng gengives
eller i øvrigt benyttes på nogen anden webside eller i et netværk af computere. Dette gælder uanset om netværket er for
en lukket kreds af brugere med begrænset adgang. Comtecinr.dk kan indeholde links til tredjeparters websider. Comtec
bærer ikke ansvaret for de pågældende websider og brugen af disse sker på kundens ansvar.

10.2 De informationer, vejledninger eller andre ydelser, der er tilgængelige eller i øvrigt stillet til rådighed af Comtec på
Comtecint.dk, er alene af vejledende karakter og skal ikke opfattes som og udgør ikke teknisk rådgivning fra Comtec.
Comtec er ikke erstatningsansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab ved udnyttelse af de ydelser, der stilles til
rådighed på Comtecint.dk. Der henvises tillige til pkt. 11, nedenfor.

11 Generel ansvarsbegrænsning
11.1 Bortset fra de beføjelser, der fremgår af disse almindelige betingelser, har kunden ikke noget krav, og Comtec er
under ingen omstændigheder, hverken i forbindelse med forsinkelse, mangler, produktansvar eller på anden vis,
ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab eller andre økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tidstab eller
avancetab. Comtec’s ansvars begrænsning efter denne bestemmelse gælder tillige for enhver fejl eller forsømmelse ved
Comtec’s eventuelle oplysninger, angivelser eller vejledning om holdbarhed, anvendelse eller lignende af et produkt.

11.2 Kunden opfordres til at søge teknisk rådgivning hos tredjemand i forbindelse med valg af produkter og disses
funktioner, idet Comtec ikke påtager sig ansvar for sådan, medmindre parterne har indgået særskilt skriftlig aftale
herom.

11.3 Comtec er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens varer er i kundens
besiddelse. Comtec er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af kunden, eller på produkter, hvori
disse indgår. I andre tilfælde er Comtec kun ansvarlig som beskrevet ovenfor i pkt. 11.2. og nedenfor i pkt. 11.4 om
personskade.

11.4 Comtec er alene ansvarlig for personskade, hvis skaden beviseligt skyldes Comtec’s fejl eller forsømmelse.

11.5 Såfremt Comtec måtte blive pålagt ansvar for mangler eller defekt ved varer (herunder efter reglerne om
produktansvar) over for tredjemand, er kunden forpligtet til at holde Comtec skadesløs i samme omfang, som Comtec’s
ansvar er begrænset efter nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

11.6 For SKAFFEVARER er Comtec kun ansvarlig for fejl og mangler i det omfang leverandøren er ansvarlig.

12 Omkostnings- og gebyrpolitik
12.1 Leveringsomkostning

12.2 Ved levering til kunden, jf. pkt. 3.5, opkræves en leveringsomkostning medmindre andet er aftalt særskilt.

12.3 Afhentning af ordre bortset fra SKAFFEVARER i en Comtec-butik sker uden leveringsomkostning.

12.4 Ved transport af farligt gods opkræves en omkostning til dækning af ekstern transportørs omkostninger til
håndtering af transporten af farligt gods.

12.5 Bestilling af ikke-lagerførte varer og SKAFFEVARER medfører opkrævning af omkostning på minimum kr. 75,-
pr. ordre pr. leverandør med tillæg af eventuelle omkostninger eller gebyrer fra leverandøren. Ved gebyrer eller andre
omkostninger opkrævet af leverandøren på over kr. 50,- fra Comtec’s leverandør videre faktureres den fulde
omkostning fra leverandøren.

12.6 Ved levering i udlandet betaler kunden samtlige fragt omkostninger.

12.7 Returgebyr

12.8 Gebyr for accept og håndtering af returnering af varer og emballage beregnes generelt som 20 % af
RETURPRISEN, jf. pkt.9.5.

12.9 SKAFFEVARER tillægges derudover et eventuelt returgebyr fra leverandøren. SKAFFEVARER kan alene
returneres under forudsætning af, at Comtec’s leverandør accepterer, at varerne returneres til denne. Der udstedes først
kreditnota, når Comtec’s leverandør har krediteret Comtec for købet.

12.10 Varer, bortset fra SKAFFEVARER jf. punkt 4.1., som er købt og afhentet i en Comtec butik og som afleveres
retur i en Comtec butik senest 14 arbejdsdage efter afhentning, vil ikke blive omfattet af Retur gebyr.

12.11 Ved Comtec’s afhentning af returvarer og/eller returemballage hos kunden eller tredjemand opkræves et
afhentningsgebyr på kr. 199,- i tillæg til et eventuelt returgebyr jf. punkt 13.2.

12.12 Comtec International A/S arbejder miljøbevidst og har fokus på en bæredygtig produktion.
Derfor pålægges hver faktura et miljøtillæg på 2 %.
Miljøtillægget dækker nogle af de udgifter virksomheden har til blandt andet miljøtilsyn, certificeringer, energiafgifter,
sorteringer og transport efter regulativer til miljøvenlig bortskaffelse af affald med godkendte transportører.

13 Lovvalg og værneting
13.1 Enhver uoverensstemmelse mellem parterne skal afgøres i henhold til dansk ret og efter nærværende salgs- og
leveringsbetingelser.

13.2 Alle tvister, der ikke kan løses i mindelighed, afgøres med Esbjergs Byret som valgt værneting og med forbehold
for henvisning til en anden kompetent domstol efter retsplejelovens regler.